BORG klasse 4-gecertificeerd warehouse

Cut-off tijd van 23:50

Realtime voorraadbeheer

Privacyverklaring

Lees onze privacyverklaring. Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Copaco Nederland B.V. spant zich ervoor in om de privacy van gebruikers van haar websites te beschermen. Lees dit privacy statement eerst zorgvuldig helemaal door voordat u gebruik gaat maken van de websites.

1. Definities

Copaco Nederland B.V.
Hoevenweg 21
5652 AW Eindhoven

Dit privacy statement is ook van toepassing op verwerkingen van persoonsgegevens door Copaco N.V. en op verwerkingen van dochterondernemingen in Nederland, België en Frankrijk. Geldende Privacywetgeving: Toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) de Uitvoeringswet AVG en eventuele toepasselijke bijzondere wetten.

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen een Klant en Copaco of een derde betreffende de koop en levering van producten.

Persoonsgegeven:

Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die worden verwerkt door Copaco.

Privacy statement
Het onderhavige Privacy statement.

Verwerking:

Een verwerking of een geheel van verwerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke:

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerker:

Degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Website:

Alle websites van Copaco.

Websitebezoeker:

Met de websitebezoeker wordt de degene bedoeld die gebruik maakt van de Websites van Copaco.

2. Toepasselijkheid Privacy statement

2.1.     Dit Privacy statement is van toepassing op ieder gebruik van de Website en regelt de verwerking van Persoonsgegevens via de Website.

2.2.     De Website kan verwijzingen bevatten naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of buttons). Copaco is niet verantwoordelijk voor de naleving van de Geldende Privacywet- en regelgeving door deze derden.

3. Verwerking van Persoonsgegevens

3.1.     Copaco kan uw Persoonsgegevens via verschillende bronnen verzamelen, zoals: rechtstreeks van u, van andere gebruikers, van wederverkopers en distributeurs, van onze leveranciers, van onze dienstverleners, van informatieproviders van derde partijen, van onze dochterondernemingen en via de werking van de Website.

3.2.     Copaco kan de volgende Persoonsgegevens Verwerken:

 • Naam- en adresgegevens;
 • Gegevens over bestelling (aankoopinformatie en -geschiedenis);
 • E-mailadres;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord;
 • IP-adres;
 • Betaalgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Locatiegegevens;
 • MAC-adres;
 • Curriculum Vitae (in geval van sollicitaties);
 • Een combinatie van uw gebruikersnaam en wachtwoord, gebruikt om toegang te verkrijgen tot onze Website;
 • Overige informatie die door u wordt achtergelaten via ons contactformulier.

3.3.     Copaco zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Geldende Privacywetgeving.

3.4.     Copaco zal uw Persoonsgegevens alleen gebruiken, zoals beschreven in dit Privacy statement.

4. Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

4.1.     Copaco verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die hieronder zijn gespecificeerd:

a.    Uitvoering Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u gaan. Indien u een bestelling plaatst, worden uw Persoonsgegevens door Copaco verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt onder meer begrepen het afhandelen van de orders en betalingen, het bezorgen van producten en het innen van openstaande vorderingen. Er worden niet meer Persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

 1. Communicatie: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren over uw bestelling en u op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor uw account en/of gebruik van de Website en het behandelen van eventuele klachten. Indien u een account op de Website aanmaakt, bewaren we de Persoonsgegevens zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven. Deze Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en/of voor het bedrijfsbelang van Copaco (artikel 6 lid 1 sub f AVG).
 2. Marketingdoeleinden: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief indien u zich daarvoor heeft ingeschreven. Voor het benaderen via e-mail voor marketingdoeleinden van Copaco vraagt Copaco altijd uw voorafgaande toestemming, tenzij het gaat om aanbiedingen over soortgelijke producten die u heeft besteld. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor mailings. Deze Verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of is voor Copaco noodzakelijk voor het uitoefenen van marketingactiviteiten (artikel 6 lid 1 sub f AVG).
 3. Klantenservice: Indien u gebruikt maakt van de klantenservice zijn worden uw Persoonsgegevens gebruikt om u klantenservice te bieden. Deze Verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor het gerechtvaardigd belang van Copaco (artikel 6 lid 1 sub f AVG).
 4. Trainingen en events: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt als u zich heeft aangemeld om deel te nemen aan trainingen of events georganiseerd door Copaco of door Copaco ingeschakelde derden. Deze Verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of is voor Copaco noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Copaco heeft voor het volgen van een training of het deelnemen aan een event (artikel 6 lid 1 sub a AVG).
 5. HR-activiteiten: Uw Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt indien u reageert op een vacature. Deze gegevens worden ook gebruikt ten behoeve van communicatie over (lopende) sollicitaties. Deze Verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor het gerechtvaardigd belang van Copaco (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

5. Verwerkingen van persoonsgegevens door derden

5.1.     Copaco deelt uw Persoonsgegevens slechts met derden, nadat zij met deze derden afspraken heeft gemaakt over de verwerkingen van Persoonsgegevens. Op die manier zorgt Copaco ervoor dat de Verwerkers passende technische maatregelen treffen, de Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en de rechten van Websitegebruikers waarborgen.

5.2.     Copaco kan uw Persoonsgegevens delen met haar dochterondernemingen. Copaco kan uw Persoonsgegevens ook delen met andere bedrijfseenheden die ook producten of diensten aanbieden onder het merk Copaco of een van onze andere merken, alsmede vendoren en leveranciers, resellers, kredietverzekeraars, banken/payment service providers en transporteurs. Onze dochterondernemingen en bedrijfseenheden zullen uw Persoonsgegevens op een wijze gebruiken die in overeenstemming is met dit Privacy statement.

5.3.     Solliciteren via Linkedin of Indeed:

5.3.1.       Solliciteren met je LinkedIn account:
Heb je het druk en wil je supersnel solliciteren dan kan dat binnen 10 seconden. Druk jij op de “solliciteren via LinkedIn”-knop dan geef jij LinkedIn toestemming om jouw gegevens aan ons te sturen. De invulvelden worden dan meteen gevuld behalve je telefoonnummer. Maar LinkedIn stuurt ons meer toe! En dat moet je weten. Je foto, je headline, je samenvatting van je profiel worden gedeeld. In plaats van je cv stuurt LinkedIn ons een PDF van bijna je volledige LinkedIn account. (om precies te zijn: locatie, skills, ervaring en opleidingen) Ook sturen ze de url van je LinkedIn account. Wel superhandig en hip maar wil je meer controle op wat je met ons deelt, reageer dan op de gebruikelijke manier. Dat kost je maximaal 1 minuut tijd.

5.3.2.       Solliciteren met je Indeed account:
Heb je het druk en wil je supersnel solliciteren dan kan dat binnen 10 seconden. Druk jij op de “solliciteren via Indeed”-knop dan geef jij Indeed toestemming om jouw gegevens aan ons te sturen. De invulvelden worden dan meteen gevuld behalve je telefoonnummer. Indeed stuurt ons meer toe! En dat moet je weten. Je foto, je huidige functie en cv worden gedeeld. Wel handig, maar wil je meer controle op wat je met ons deelt, reageer dan op de gebruikelijke manier. Dat kost je maximaal 1 minuut tijd.

6. Beveiliging

6.1.     Copaco neemt passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter beveiliging van uw Persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen.

6.2.     Copaco bewaart uw Persoonsgegevens op servers in de Europese Economische Ruimte. Indien en voor zover Copaco Persoonsgegevens opslaat bij partijen in landen die geen adequaat beschermingsniveau hebben, komt zij met deze partijen standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.  Een kopie van de overeengekomen standaardbepalingen kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar: compliance@copaco.com.

7. Bewaartermijnen

7.1.     Copaco bewaart uw Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij deze Persoonsgegevens verzamelt, of indien relevant, gedurende de minimale fiscale bewaartermijn. Indien u vragen hebt over de bewaartermijnen, kunt u contact opnemen met de Compliance Officer van Copaco door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: compliance@copaco.com.

7.2.     U kunt Copaco verzoeken de Persoonsgegevens eerder te verwijderen. Indien de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor Copaco de Persoonsgegevens heeft verzameld of anderszins heeft Verwerkt, zal Copaco de Persoonsgegevens verwijderen.

8. Cookies

8.1.     Om ervoor te zorgen dat de Website goed werkt, maakt Copaco gebruik van cookies.

8.2.     Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Websitebezoeker. Copaco gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

Ø  Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken;

Ø  Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de Website, zodat Copaco de Website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen Websitebezoekers interessant en belangrijk vinden. Copaco gebruikt de gegevens die verkregen worden door middel van deze cookies niet om op een individueel niveau het websitegebruik te bestuderen, maar enkel op een geaggregeerd niveau.

Ø  Tracking cookies: Met deze cookies kunnen we terugkerende bezoekers aan onze sites herkennen. Door een anonieme, willekeurig gegenereerde identificatie te vergelijken, houdt een traceercookie bij waar gebruikers van onze websites vandaan komen, welke zoekmachine ze hebben gebruikt, op welke link ze hebben geklikt, welke zoekwoorden ze hebben gebruikt en waar ze zich bevonden toen ze de website openden. Door deze gegevens te volgen, kunnen wij onze website verbeteren.

8.3.     De opsomming van alle gebruikte tracking en analytische cookies staat beschreven in onze Cookieverklaring.

8.4.     Voor zover wettelijk vereist zal Copaco de ondubbelzinnige voorafgaande toestemming van de Websitebezoeker vragen via de cookie pop-up. Voor de noodzakelijke functionele cookies is geen voorafgaande schriftelijke toestemming van de Websitebezoeker vereist.

8.5.     Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen cookies die per sessie worden gebruikt (elke keer dat u een website bezoekt en nadat u deze verlaat verlopen ze) en cookies die gedurende een bepaalde periode op uw apparaat worden opgeslagen (soms voor een paar uur, soms voor een jaar of langer) en die niet verwijderd worden wanneer de browser afgesloten wordt. De programmatuur van Copaco is zodanig ingericht dat deze cookies niet voor andere doeleinden kunnen worden gebruik. Cookies tasten het systeem van de Websitebezoeker niet aan en beschadigen evenmin de files van de Websitebezoeker.

8.6.     Als je helemaal niet wil dat er cookies op jouw computer worden geplaatst, dan kun je de browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je de cookies die al zijn geplaatst laten verwijderen. Raadpleeg de handleiding van jouw browser om de instellingen aan de passen.

9. Uw rechten inzake gegevensbescherming

Graag wijzen wij u erop dat u de volgende rechten hebt:

 1. wanneer u toegang, correctie, update of verwijdering van uw Persoonsgegevens wenst, kunt u dit op elk moment verzoeken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan deze tekst worden gegeven;
 2. daarnaast kunt u protesteren tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, ons vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of overdracht van uw Persoonsgegevens aanvragen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die onderaan deze tekst worden gegeven;
 3. u hebt op elk willekeurig moment het recht om u uit te schrijven van marketingcommunicaties. U kunt dit recht uitoefenen door op de link uitschrijven of opt-out te klikken in de marketing e-mails die we naar u sturen. Als u zich wilt uitschrijven van andere marketingvormen (zoals postale marketing of telemarketing) neem dan contact met ons op via de contactgegevens die onderaan deze tekst worden gegeven;
 4. wanneer we uw Persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, dan kunt u op elk moment uw toestemming intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we voorafgaand aan uw intrekking hebben uitgevoerd. Het heeft ook geen invloed op de verwerking van uw Persoonsgegevens die op basis van juridische gronden inzake verwerking, anders dan toestemming, wordt uitgevoerd;
 5. u hebt het recht een klacht in te dienen bij een instantie voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Neem voor meer informatie contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij reageren op alle verzoeken die wij van personen ontvangen die hun rechten inzake gegevensbescherming willen uitoefenen volgens de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

10. Overige bepalingen

10.1.  Copaco is te allen tijde bevoegd uw account zonder kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is Copaco als gevolg van de beëindiging van het account aan de klant geen vergoeding verschuldigd.

10.2.  Copaco behoudt zich het recht voor om dit Privacy statement regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Dit Privacy statement werd het laatst gewijzigd en herzien op 16 juli 2020.

10.3.  Indien een bepaling uit dit Privacy statement in strijd is met de wet wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. De overige bepalingen blijven in dat geval ongewijzigd van toepassing.

11. Contact

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, de privacy procedures van Copaco, de verzameling of het gebruik van uw Persoonsgegevens, of u wenst toegang tot uw Persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons via:

Copaco Nederland B.V.

t.a.v. de Compliance Officer

Hoevenweg 21

5652 AW Eindhoven

Of per e-mail: compliance@copaco.com.

Laatst herzien: 7 juli 2023